Top Image
CONCEPTOR BOLIG AS

CONCEPTOR BOLIG AS

Conceptor Bolig AS er et heleid datterselskap i Conceptor-konsernet. Conceptor Bolig AS er morselskap for en rekke datterselskaper, i hovedsak opprettet for å gjennomføre de ulike boligprosjektene. I 2020 solgte konsernet 57 boliger til en verdi av kr. 235 millioner. Per 31.12.2020 hadde konsernet en verdijustert egenkapital på kr. 552 millioner. Til tross for Covid-19 har alle igangsatte prosjekter hatt progresjon som planlagt i 2020.
 

Konsernet Conceptor Bolig AS har tomter og rettigheter til å oppføre ca. 2.300 enheter alene eller i samarbeid med partnere. Det langsiktige målet er en tomtebank med potensial for 5.000-6.000 enheter totalt, for å understøtte et leveransemål på 500 boliger per år. Det skal skje ved hjelp av en effektiv organisasjon og gjennom skreddersydde prosjekter av høy kvalitet, rask gjennomføring, og solid lønnsomhet.
 

Det geografiske satsingsområdet er innenfor InterCity-triangelet, men utenfor Oslo. Dette er et strategisk veivalg i forhold til at tomter er relativt sett dyrere og konkurransen større i og rundt Oslo sentrum. Fokusområder er tettsteder og byer med vekstpotensial i fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark, med nærhet til offentlig kommunikasjon, kollektivknutepunkter og sentrumsfunksjoner. Tomtebanken skal være sentrert innenfor det geografiske satsingsområdet, men med tilstrekkelig spredning for å unngå overeksponering mot enkeltområder.
 

Målet er at Conceptor Bolig AS skal være en foretrukket samarbeidspartner og avtaker av utviklingstomter innenfor satsingsområdet. Gode og langsiktige samarbeidspartnere er en nøkkelfaktor for å oppnå dette og omfatter blant andre grunneiere og entreprenører. Gjennom gode samarbeids- og utviklingsavtaler med eiendomsutviklere og tomteeiere har konsernet i de fleste tilfeller avtalt utsatt tomteoppgjør. Dette bidrar positivt til likviditet og risiko i prosjektene og for konsernet. Videre åpner det for gode modeller hvor tomteeiere kan ta del i verdiskapningen når prosjektene realiseres.
 

Konsernet ønsker å være en aktiv bidragsyter til at byggebransjen i Norge styrker sin miljøprofil. Nøkkelelementer i prosjektutviklingen er bærekraftig utnyttelse av tomtearealer, materialer og energi, samt at man tilstreber langsiktige, miljøvennlige løsninger. Nærhet til offentlig kommunikasjon og sentrumsfunksjoner legger til rette for redusert miljøutslipp fra transport.
 

Conceptor Bolig AS investerer i lokalsamfunn hvor konsernets prosjekter utvikles. I 2020 inngikk Conceptor Bolig AS samarbeid med Asker Cykleklubb i forbindelse med Langenga prosjektet. Her skal Norges Cykleforbund bygge en helt ny sykkelvelodrom i tilknytning til boligprosjektet. Tilsvarende samarbeid har Conceptor Bolig AS med Runar Håndball knyttet til prosjektet Haukerødtunet i Sandefjord, med Falk Håndball som sponsor og støttespiller ved prosjektet Horten Havneby i Horten og med Ull/Kisa Fotball i forbindelse med prosjektet Jessheim Sør i Ullensaker kommune. I tilknytning til Sætre Havn har Conceptor Bolig AS støttet opp om lokalt kulturliv i Hurum.
 

Conceptor Bolig AS har siden oppstarten jobbet aktivt og systematisk med kommunikasjonen i media og i sosiale kanaler - både i forhold til markedet, finansielle målgrupper, rekruttering og øvrige samarbeidspartnere. Kommunikasjon er et sentralt virkemiddel for å differensiere seg, skape troverdighet, bygge tillit og styrke salg.
 

Konsernet har en tydelig salgsstrategi for markedstilpasning av nye boligprosjekter og videreutvikling av salgsapparatet i takt med veksten. Innenfor satsingsområdet er det til dels vesentlige, lokale markedsforskjeller til tross for begrenset geografisk avstand. Markedstilpasninger for det konkrete prosjektet er derfor avgjørende for å skape interesse og godt salg. Conceptor Bolig AS er også fleksibel i sin tilnærming til type boliger og organisering av eierform for boligkjøperne.
 

De viktigste operasjonelle målene gjennom året i 2020 har vært å oppnå tilfredsstillende salg i de prosjektene som har blitt lansert i markedet, samt god fremdrift i prosjektene som allerede er igangsatt. Videre har selskapet vurdert en lang rekke nye prosjekter og er i løpende forhandlinger om å ta inn flere i prosjektporteføljen. De samme fokusområdene blir også viktige inn i 2021, hvor det er planlagt flere salgsstarter. 2021 blir også et spennende år for Conceptor Bolig AS.
 

Conceptor Bolig AS har en organisasjon av høyt kvalifiserte medarbeidere som kan gjennomføre konsernets utviklings- og vekstambisjoner. Fokusområder er effektiv og strømlinjeformet organisering med korte beslutningslinjer og skalerbarhet for vekst. Selskapets ledelse og styre har i snitt mer enn tjue års erfaring fra bransjen eller tilknyttet sine respektive kompetanseområder.

Se årsrapport for 2020 her.
For mer informasjon, se conceptorbolig.no

 

Top Image