Top Image
STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING

Conceptor AS er et privat eid holdingselskap. Selskapet er engasjert innenfor virksomhetsområdene eiendom og finansiell forvaltning. Selskapets hovedkontor er på Billingstad i Asker.
 

Eiendomsvirksomheten utøves gjennom det 100 % eide datterselskapet Conceptor Eiendom AS, og består av en egen portefølje av eiendomsselskaper og -prosjekter. Conceptor Bolig AS eies med 100 %. I tillegg eier selskapet 50 % av Bratsberg AS som utvikler og forvalter en rekke sentrale eiendommer i Porsgrunn og Skien, bl.a. de tidligere anleggene etter Porsgrunds Porselænsfabrik i Porsgrunn og Norske Skog på Klosterøya i Skien. Konsernet eier også 47 % i Concilia Retail Property AS som utvikler handelsparker i Norge og Sverige. Videre eies 33 % av Exsentra Eiendom AS som investerer i eiendom i Drammen og Lier.
 

Den finansielle forvaltningen utøves gjennom selskapet Conceptor Invest AS.
 

For ytterligere informasjon om selskapets virksomhet henvises det til selskapets nettsider, www.conceptor.no.
 

Årsregnskapet og konsernregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Det er styrets oppfatning at beretningen med årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling.
 

Selskapets og konsernets resultat før skatt ble henholdsvis TNOK -6.846 og TNOK 75.120. Selskapets andel egenkapital er 100 % per 31.12.2020 mot 99 % per samme dato i 2019. Tilsvarende for konsernet er andel egenkapital 48 % mot 46 % per 2019. Selskapets viktigste målsettinger i de nærmeste årene er ytterligere konsolidering av nåværende konsernstruktur med fokus på videreutvikling av datterselskapene, oppbygging av likviditetsreserve som sikkerhet for konsernets finansiering, og gjennom aktivt eierskap å påse at alle selskapene i gruppen har tilfredsstillende lederskap, styrings- og rapporteringssystemer, og riktig finansiell plattform for å sikre oppnåelse av selskapenes målsettinger.
 

I forbindelse med vurdering av finansiell risiko av betydning for selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat, er det styrets oppfatning at selskapets og konsernets mål og strategier for styring av finansiell risiko, ikke utsetter selskapet eller konsernet for uheldig eksponering. Det er ikke gjennomført transaksjoner der ytterligere sikringsstrategier har vært ansett å være påkrevd. Selskapets og konsernets eksponering mot markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko vurderes til å være håndterbar uten å avvike spesielt fra hva som er normalt for selskapets og konsernets virksomheter.
 

Utbruddet av COVID-19 kan gi utfordringer for selskapets og konsernets drift fremover. På nåværende tidspunkt går byggeplassene som normalt, med noen varsler om mulige forsinkelser fra entreprenører. Videre har det vært en del henvendelser fra leietakere som har ønske om husleiereduksjon eller husleieutsettelse. Implikasjonene av COVID-19 er foreløpig vanskelig å forutsi. Dersom dagens situasjon blir langvarig vil det kunne gi større utfordringer for selskapet og konsernet.
 

Det har ikke inntrådt andre forhold etter årsskiftet som har vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapets og konsernets stilling som vist i regnskapet, eller som vesentlig påvirker styrets oppfatning av selskapets og konsernets fremtidsutsikter. Styret mener at selskapets og konsernets virksomhet i 2021 vil gi tilfredsstillende resultater. Styret forventer ikke vesentlige endringer i markedet for de enkelte virksomhetsområdene de nærmeste årene.

Ved regnskapsårets slutt var det to ansatte i selskapet. I 2020 har det vært utført sytten årsverk i konsernet. Blant de ansatte er det ca. 85 % menn, og både selskapet og konsernet søker å likebehandle kjønnene. Selskapet og konsernet arbeider aktivt for å fremme likestilling og likeverd og forhindre diskriminering og har fokus på disse områdene både ved rekruttering, fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår, i forbindelse med forfremmelser og utviklingsmuligheter og i forbindelse med beskyttelse mot trakassering. Det er ikke iverksatt ytterligere tiltak eller planlagt slike tiltak utover det arbeidet man allerede bedriver på dette området. Det har ikke vært sykefravær i selskapet og ca. 3 % sykefravær i konsernet i 2020. Styret anser at selskapet og konsernet har et godt arbeidsmiljø og det er ikke gjort betydelige nye tiltak for å forbedre miljøet i 2020. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2020. Styret er ikke kjent med at det har forekommet noen form for diskriminering i selskap eller konsern. I styret sitter fire menn og en kvinne.

 

Selskapet og konsernet har ingen pågående FOU-aktiviteter utover eiendomsutvikling.

 

Etter styrets oppfatning har selskapets virksomhet ingen negativ innvirkning på det ytre miljø utover hva som er normalt for denne type virksomhet, og det foreligger ikke pålegg eller krav fra myndighetene om spesielle miljøtiltak.Top Image