Top Image
CONCEPTOR INVEST AS

CONCEPTOR INVEST AS

Conceptor Invest AS har finansielle plasseringer som virksomhetsområde. Selskapet ble stiftet med en startkapital på kr. 100 millioner, og den verdijusterte egenkapitalen er per 31.12.2020 kr. 143 millioner.

 

Selskapet oppnådde i 2020 en verdijustert avkastning på 23 %. Bokført resultat ble kr. 1,9 millioner som gir en avkastning på 1,8 %. Det er den verdijusterte avkastningen som gir best uttrykk for resultatene i selskapet og en avkastning på 23 % anses som meget bra i et spesielt år. Den verdijusterte avkastningen vil etter hvert vise seg i de bokførte tallene og selskapet forventer et tilfredsstillende resultat, både regnskapsmessig og verdijustert, for 2021.

 

Total bokført egenkapital per 31.12.2020 er kr. 105 millioner. Tilsvarende er den verdijusterte egenkapitalen kr. 143 millioner.
 

Investeringsdirektør Håvard Nesheim ble i desember 2020 ansatt i en 90 % stilling i selskapet, mot en tidligere stillingsbrøk på 30 %.
 

Målet for Conceptor AS er at finansielle plasseringer over tid skal utgjøre en betydelig del av konsernets virksomhet, dels gjennom overføringer fra eiendomsvirksomheten og dels gjennom avkastningen i selskapet. Hensikten med å opprette virksomhetsområdet var i hovedsak at ikke alle konsernets midler skulle være investert i eiendom og at konsernet ville oppnå en form for risikodiversifisering ved å plassere noe av kapitalen i andre virksomheter enn eiendom. Det er også lettere å foreta raske disposisjoner i det finansielle markedet enn i eiendomsmarkedet, slik at man i større grad kan tilpasse konsernets risikotaking i forhold til egne forventninger.

 

Mot slutten av 2020 gikk Conceptor Invest AS ut av hedgefond. Dette spesielt som følge av at det ga mindre oversikt over selskapets netto eksponering i enkeltaksjer.
 

Conceptor Invest AS investerer ikke direkte i rente-instrumenter. Det innebærer at forvaltningen av såkalte høyrente-obligasjoner blir foretatt av eksterne rentefond. Disse høyrentefondene har investeringer i obligasjoner med en relativt høy risiko, og derfor også betydelig høyere kupongrenter.

 

Oslo Børs hadde et meget turbulent år i 2020, men med en meget sterk avslutning på året endte Oslo Børs med en oppgang på 3,5 % for året totalt. Det var den sterke sluttspurten som medførte at avkastningen ble positiv for året. Pandemien førte til at det norske aksjemarkedet falt med tilnærmet 30% i første kvartal. Etter hvert som den største frykten ga seg begynte imidlertid markedet å stige igjen for å ende året opp med de nevnte 3,5 %. Enorme statlige tiltakspakker i form av ekspansiv penge- og finanspolitikk medvirket til at økonomien begynte å vokse etter det dramatiske fallet i begynnelsen av året.

 

Markedene var etter mange ulike vurderingskriteringer, allerede høyt priset ved inngangen til 2020. Den høye prisingen innebar at Conceptor Invest AS kun hadde plassert en liten andel direkte i aksjemarkedet ved inngangen til 2020. Den høye prisingen av aksjemarkedet, samt pandemien, forårsaket at første kvartal 2020 ble et av de mest dramatiske kvartaler man noen gang har sett.
 

Som følge av den lave initielle risikotakingen var Conceptor Invest AS godt posisjonert for det sterke fallet i første kvartal. Selskapet klarte seg derfor meget godt under turbulensen, men usikkerheten var imidlertid så stor at selskapet i liten grad økte sin risikoeksponering gjennom kvartalet. Sett i ettertid skulle selskapet selvfølgelig ha økt aksjeandelen kraftig, men på dette tidspunkt var konsekvensene av pandemien så usikre at den forsiktige risikotakingen ble opprettholdt.

 

Selskapet ser relativt lyst på 2021, men har allikevel en god andel kontanter for å kunne dra fordel av eventuelle korreksjoner i markedet. Gitt den høye usikkerheten som råder innen verdensøkonomien og kapitalmarkedene kan markedskorreksjoner anses som sannsynlig.

 

Top Image